+31 621 503 286 info@stalveldhuisen.nl

Voorwaarden opfok

Artikel 1

Op alle rechtsbetrekkingen die Veldhuisen Stables Nigtevecht in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn de aan deze overeenkomst gehechte algemene voorwaarden van toepassing zoals samengesteld door de FNRS ten behoeve van haar leden. De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord na plaatsing van het veulen bij Veldhuisen Stables Nigtevecht, met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst

Artikel 2

 1. Veldhuisen Stables Nigtevecht stelt weidegang, (groeps)stalling en verzorging aan de klant ter beschikking, ten behoeve van:
 2. De overige verzorging van het veulen omvat onder meer het voeren, het onderhouden van de algemene conditie van het veulen, het schoonhouden van de groepsstal, alsmede dagelijks toezicht.

Looptijd

Artikel 3

 1. De overeenkomst gaat in op het moment dat het veulen door de klant op het bedrijf van Veldhuisen Stables Nigtevecht wordt gebracht.
 2. Tenzij partijen anders overeenkomen, eindigt de overeenkomst op de dag waarop het paard/veulen wordt opgehaald en wel op het moment waarop het paard/veulen het bedrijf van de opfokker verlaat.

Beëindiging overeenkomst en ontruiming

Artikel 4

 1. Het is Veldhuisen Stables Nigtevecht toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:
 2. de klant ten aanzien van de betaling van de overeengekomen prijs in verzuim is.
 3. het veulen tijdens de opfokperiode overlijdt, met dien verstande dat de opfokprijs tot sterfdatum verschuldigd blijft.
 4. Het is de klant toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Veldhuisen Stables Nigtevecht verzuimt het veulen op deugdelijke wijze te verzorgen, en er ondanks een schriftelijke aanzegging, binnen 3 dagen na ontvangst daarvan, geen verbetering in deze situatie is opgetreden.
 5. Bij beëindiging van deze overeenkomst dient de klant het veulen uiterlijk op de beëindigingsdatum op te halen.

Prijs en betaling

Artikel 5

 1. Een kalenderjaar kent een weideseizoen, dat loopt van 1 mei tot 1 oktober van ieder jaar, en een stalseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 1 mei in het daaropvolgende jaar.
 2. De opfokprijs voor het veulen/paard wordt jaarlijks vastgesteld aan het begin van het weide en het stalseizoen.
 3. De betaling van de opfokprijs geschiedt binnen 8 dagen na factuurdatum van de verzonden factuur aan de klant.
 4. Betaling dient plaats te vinden door overmaking van de verschuldigde opfokprijs op het door Veldhuisen Stables Nigtevecht aangegeven rekeningnummer, dan wel door contante betaling ten kantore van Veldhuisen Stables Nigtevecht.
 5. Indien de klant in gebreke blijft heeft Veldhuisen Stables Nigtevecht het recht zich het paard/veulen toe te eigenen, te verkopen en daaruit de kosten te halen die verschuldigd zijn.

Opzegging

Artikel 6

 1. De overeenkomst kan zowel door Veldhuisen Stables Nigtevecht als door de klant tegen het einde van iedere maand worden opgezegd.
 2. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in de zomer periode en 3 maanden in de winter periode.

 Plaatsing van het veulen

Artikel 7

Bij aankomst van het veulen op het terrein van Veldhuisen Stables Nigtevecht, vinden de navolgende handelingen plaats:

– Controle van de algehele conditie, inclusief de hoeven.

– Controle van het paardenpaspoort en van de inentingspapieren.

– Controle met betrekking tot de laatste ontworming.

Basisopvoeding

Artikel 8

De basisopvoeding van het veulen omvat het halsteren en het been geven bij het bekappen

Voer

Artikel 9

De opfokker voert het veulen naar eigen inzicht, afhankelijk van de weidegang, de conditie en de behoefte van het betreffende dier.

Stalling

Artikel 10

Voor de stalling wordt gebruik gemaakt van één of meerdere loopstallen, waarin de veulens in groepen worden gehouden. Tijdens de stallingsperiode worden zo mogelijk dagelijks de veulens/paarden enige uren naar buiten gedaan in de buiten paddocks.

Weidegang

Artikel 11

Veldhuisen Stables Nigtevecht bepaalt naar eigen inzicht de weidegang van het veulen. Indien de weersomstandigheden en de conditie van de wei dit toelaten, gaat het veulen het gehele weideseizoen naar buiten. Dit is in principe van 1 mei tot 1 oktober

Ontwormen

Artikel 12

Het veulen wordt volgens advies dierenarts/kliniek ontwormd. De kosten hiervan zijn niet in de opfokprijs inbegrepen en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht.

Inenting

Artikel 13

Het veulen wordt na zijn reeks veulenentingen, éénmaal per 12 maanden ingeënt tegen tetanus en influenza. De kosten hiervan zijn niet in de opfokprijs inbegrepen en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht.

Dierenarts

Artikel 14

 1. In overleg met de klant, bepaalt Veldhuisen Stables Nigtevecht of het veulen medische verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft. In beginsel geschiedt deze verzorging of behandeling door de dierenarts van Veldhuisen Stables Nigtevecht, tenzij de klant bij het aangaan van deze overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft een andere dierenarts te wensen.
 1. In noodgevallen heeft Veldhuisen Stables Nigtevecht op grond van deze overeenkomst de toestemming van de klant om de dierenarts van Veldhuisen Stables Nigtevecht in te schakelen. Of sprake is van een noodgeval is ter beoordeling van Veldhuisen Stables Nigtevecht.
 2. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in de opfokprijs inbegrepen en worden rechtstreeks door de dierenarts dan wel door Veldhuisen Stables Nigtevecht afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht.

Hoefsmid

Artikel 15

 1. In het kader van de normale hoefverzorging van het veulen, beoordeelt Veldhuisen Stables Nigtevecht of er een hoefsmid in-geschakeld moet worden. In beginsel wordt hiervoor de hoefsmid van Veldhuisen Stables Nigtevecht benaderd, tenzij de klant bij het aangaan van deze overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft een andere hoefsmid te wensen.
 2. In noodgevallen heeft Veldhuisen Stables Nigtevecht op grond van deze overeenkomst de toestemming van de klant om de hoefsmid van Veldhuisen Stables Nigtevecht in te schakelen. Of sprake is van een noodgeval is ter beoordeling van Veldhuisen Stables Nigtevecht.
 3. De reguliere kosten van de hoefsmid, betreffende het bekappen/bijzonder hoefbeslag van de hoeven 4 x per jaar, zijn niet in de opfokprijs inbegrepen en worden door Veldhuisen Stables Nigtevecht afzonderlijk aan de klant doorberekend.

Aansprakelijkheid Veldhuisen Stables Nigtevecht

Artikel 16

 1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, is Veldhuisen Stables Nigtevecht niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan op zijn terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Veldhuisen Stables Nigtevecht aangeboden producten.
 2. Veldhuisen Stables Nigtevecht is niet aansprakelijk voor schade aan het veulen.
 3. Veldhuisen Stables Nigtevecht is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Veldhuisen Stables Nigtevecht, die in zeer ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Veldhuisen Stables Nigtevecht dient te worden betracht.
 1. De aansprakelijkheid van Veldhuisen Stables Nigtevecht voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Veldhuisen Stables Nigtevecht zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Aansprakelijkheid klant en verzekering

Artikel 17

 1. De klant is aansprakelijk voor de schade aan Veldhuisen Stables Nigtevecht dan wel aan derden, die het gevolg is van de eigen gedragingen van zijn veulen.
 2. De klant dient zijn veulen zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Tevens dient de klant een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk het risico van het bezit van een veulen te verzekeren, ook indien het veulen bij derden verblijft. Bij het aangaan van onderhavige overeenkomst, heeft Veldhuisen Stables Nigtevecht het recht om inzage in de polis te verlangen.

Door het veulen bij Veldhuisen Stables Nigtevecht in de opfok te plaatsen bent u automatisch akkoord gegaan met de overeenkomst zoals hierboven staat beschreven.

FNRS  Lid van FNRS.

Ons bedrijf heeft het veiligheidscertificaat van de stichting veilige paardensport.

Contact

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!